Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

แผนยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ชาติ

 

        เป้าหมาย-ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

 

         ร่างกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

       แผนปฏิบัติราชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)

 

         แผนยุทธ์ศาตร์พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

 

         แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2560-2563)

 

        แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :กองนโยบายและแผน