Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวสารและกิจกรรม     
  คลังเอกสาร     
คู่มือตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 555)
คู่มือตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 45)
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565 ...
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 77)
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...
รายงานประจำปี 2564 (อ่าน 180)
รายงานประจำปี 2564 ...
รายงานประจำปี 2563 (อ่าน 144)
รายงานประจำปี 2563 ...
รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 137)
ฉบับได้รับความชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ...
ประชุมพิจารณาแผนงานงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ  (อ่าน 186)
ประชุมพิจารณาแผนงานงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ ...
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 182)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...
  แบบฟอร์ม     
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ ง.8) (อ่าน 73)
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ ง.8) ...
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อ่าน 1,298)
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ...
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ     
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (อ่าน 224)
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 –มีนาคม 2565) ...
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 180)
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 315)
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 382)
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 308)
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 295)
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...
  แผนปฏิบัติราชการ     
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 88)
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 403)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับแผนกลางปี) (อ่าน 246)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนกลางปี) ...
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนกลางปี) (อ่าน 327)
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 9 เมษายน 2564 ...
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 345)
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ...
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) (อ่าน 400)
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ...
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ)  (อ่าน 339)
(ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) ...
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 325)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

 


 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองนโยบายและแผน