Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  หมวด  คลังเอกสาร   วันที่ประกาศ  23-06-2564

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

 

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

 

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  คลังเอกสาร
  คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) วาระแรก 3 ปี 
  รายงาประจำปี 2561 
  รายงานประจำปี 2560 
  รายงานการวิเคราะห์ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ(FTES) ประจำปีการศึกษา 2563 
     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับแผนกลางปี)
     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนกลางปี)

     คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) วาระแรก 3 ปี
     ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     รายงาประจำปี 2561
     รายงาประจำปี 2561 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :กองนโยบายและแผน