Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  รายงานประจำปี 2562
  หมวด  คลังเอกสาร   วันที่ประกาศ  02-12-2563  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  คลังเอกสาร
  ข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ(FTES) ประจำปี 2562 
     ม.กาฬสินธุ์ จัดทำแผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี
      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

     รายงานประจำปี 2562
     รายงานประจำปี 2562

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ร่วมวางแผนและระดมความคิด กำหนดทิศทางและวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing Kalasin University)
     ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365 เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร
     ของมหาวิทยาลัย ในการเข้าใช้งาน Login Name ด้วยบัญชีเดียวกับสมาชิกอินเทอร์เน็ตมหาลัยฯ ตามด้วย @365.ksu.ac.th

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ฟรี (Azure Dev Tools For Teaching)
     เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :กองนโยบายและแผน