Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  หมวด  คลังเอกสาร   วันที่ประกาศ  23-09-2563

1.แบบฟอร์มคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงิน

 

2.แบบ-ง.8-เสนอโครงการUPD2564-2

 

3.แบบง.4.1ครุภัณฑ์-UPD2564_1

 

4.แบบง.4.2ประกอบจัดซื้อครุภัณฑ์UPD2564-1

 

5.ตัวอย่างแตกตัวคูณค่าใช้จ่ายในการดำเนิน

 

6.แบบ ง.5 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  คลังเอกสาร
  คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) วาระแรก 3 ปี 
  รายงาประจำปี 2561 
  รายงานประจำปี 2560 
  รายงานการวิเคราะห์ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ(FTES) ประจำปีการศึกษา 2563 
     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับแผนกลางปี)
     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนกลางปี)

     คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) วาระแรก 3 ปี
     ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     รายงาประจำปี 2561
     รายงาประจำปี 2561 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :กองนโยบายและแผน