Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  หมวด  คลังเอกสาร   วันที่ประกาศ  23-09-2563

1.แบบฟอร์มคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงิน

 

2.แบบ-ง.8-เสนอโครงการUPD2564-2

 

3.แบบง.4.1ครุภัณฑ์-UPD2564_1

 

4.แบบง.4.2ประกอบจัดซื้อครุภัณฑ์UPD2564-1

 

5.ตัวอย่างแตกตัวคูณค่าใช้จ่ายในการดำเนิน

 

6.แบบ ง.5 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  คลังเอกสาร
  รายงานประจำปี 2564 
  รายงานประจำปี 2563 
  รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ประชุมพิจารณาแผนงานงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ  
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     รายงานประจำปี 2564
     รายงานประจำปี 2564

     รายงานประจำปี 2563
     รายงานประจำปี 2563

     กิจกรรม Big Cleaning Day กองนโยบายและแผน
     กิจกรรม Big Cleaning Day กองนโยบายและแผน

     รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     ฉบับได้รับความชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

     ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :กองนโยบายและแผน