Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  หมวด  ข่าวสารและกิจกรรม   วันที่ประกาศ  12-10-2565

     วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.  2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยรองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์  รองอธิการบดีด้านนโยบายและวางแผนหน่วยงาน เป็นประธาน โดยเชิญผู้บริหารและบุคลากร ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และเจ้าหน้าที่ด้านงานแผนและงบประมาณ เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โดยตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ซึ่งภายใต้แผนการดำเนินงานได้กำหนด ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และงบประมาณเพื่อ เป็นกลไกการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล ตามภารกิจ เพื่อเป็นการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติและหน่วยงานนำไปปฏิบัติงานอย่างมี แบบแผน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้ความเห็นชอบ

 

       

 

      

 

      

 

      

 

       ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารและกิจกรรม
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 
  พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  กิจกรรม Big Cleaning Day กองนโยบายและแผน 
  ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     คู่มือตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     คู่มือตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
     กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

     แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565
     แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565

     แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ ง.8)
     แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ ง.8)

     แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองนโยบายและแผน