Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ร่วมวางแผนและระดมความคิด กำหนดทิศทางและวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing Kalasin University)
  หมวด  ข่าวสารและกิจกรรม   วันที่ประกาศ  05-11-2563

      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ร่วมวางแผนและระดมความคิด กำหนดทิศทางและวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing Kalasin University) ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ร่วมวางแผนและระดมความคิด เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing Kalasin University) โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การดำเนินแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยรายหน่วยงาน  ระหว่างวันที่ 6 – 31 ตุลาคม 2563 กิจกรรมที่ 2 การดำเนินแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแบ่งกลุ่มปรับปรุงร่างแผนและประชาพิจารณ์ ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2563 และกิจกรรมที่ 3 การดำเนินแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยร่วมกับสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2563 

        การจัดบรรยายพิเศษโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดขึ้น โดยเป็นการ นำเสนอภาพรวมของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จากผลการศึกษาการวิจัยเชิงพื้นที่ การบริการวิชาการ และระบบสนับสนุน ในรูปแบบ Ted - Talk หลายหน่วยงาน ประกอบด้วย ภาพรวมการพลิกโฉมในส่วนของมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี การรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

        รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เพื่อให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก้าวทันต่อพลวัตทางการศึกษาสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากำลังคนของประเทศและทิศทางของการพัฒนา อุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียง ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570" โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเชิงกลยุทธ์เชิงพื้นที่และชุมชนในท้องถิ่น
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  65  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารและกิจกรรม
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 
  พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  กิจกรรม Big Cleaning Day กองนโยบายและแผน 
  ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     คู่มือตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     คู่มือตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
     กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

     แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565
     แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565

     แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ ง.8)
     แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ ง.8)

     แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองนโยบายและแผน