Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ร่วมวางแผนและระดมความคิด กำหนดทิศทางและวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing Kalasin University)
  หมวด  ข่าวสารและกิจกรรม   วันที่ประกาศ  05-11-2563

      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ร่วมวางแผนและระดมความคิด กำหนดทิศทางและวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing Kalasin University) ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ร่วมวางแผนและระดมความคิด เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing Kalasin University) โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การดำเนินแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยรายหน่วยงาน  ระหว่างวันที่ 6 – 31 ตุลาคม 2563 กิจกรรมที่ 2 การดำเนินแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแบ่งกลุ่มปรับปรุงร่างแผนและประชาพิจารณ์ ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2563 และกิจกรรมที่ 3 การดำเนินแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยร่วมกับสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2563 

        การจัดบรรยายพิเศษโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดขึ้น โดยเป็นการ นำเสนอภาพรวมของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จากผลการศึกษาการวิจัยเชิงพื้นที่ การบริการวิชาการ และระบบสนับสนุน ในรูปแบบ Ted - Talk หลายหน่วยงาน ประกอบด้วย ภาพรวมการพลิกโฉมในส่วนของมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี การรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

        รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เพื่อให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก้าวทันต่อพลวัตทางการศึกษาสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากำลังคนของประเทศและทิศทางของการพัฒนา อุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียง ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570" โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเชิงกลยุทธ์เชิงพื้นที่และชุมชนในท้องถิ่น
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  65  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารและกิจกรรม
  การประชุมณะกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566  
  คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมมือจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Sustainable Community Development)  
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 
  พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
     คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
     คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

     การจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ผ่านระบบ KTB Corporate Online มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     การจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ผ่านระบบ KTB Corporate Online มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     คู่มือการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร เพื่อจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     คู่มือการใช้งานโปรแกรม 3 มิติ
     คู่มือการใช้งานโปรแกรม 3 มิติ

     รายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2565
     รายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2565ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองนโยบายและแผน