Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ร่วมวางแผนและระดมความคิด กำหนดทิศทางและวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing Kalasin University)
  หมวด  ข่าวสารและกิจกรรม   วันที่ประกาศ  05-11-2563

      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ร่วมวางแผนและระดมความคิด กำหนดทิศทางและวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing Kalasin University) ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ร่วมวางแผนและระดมความคิด เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing Kalasin University) โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การดำเนินแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยรายหน่วยงาน  ระหว่างวันที่ 6 – 31 ตุลาคม 2563 กิจกรรมที่ 2 การดำเนินแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแบ่งกลุ่มปรับปรุงร่างแผนและประชาพิจารณ์ ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2563 และกิจกรรมที่ 3 การดำเนินแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยร่วมกับสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2563 

        การจัดบรรยายพิเศษโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดขึ้น โดยเป็นการ นำเสนอภาพรวมของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จากผลการศึกษาการวิจัยเชิงพื้นที่ การบริการวิชาการ และระบบสนับสนุน ในรูปแบบ Ted - Talk หลายหน่วยงาน ประกอบด้วย ภาพรวมการพลิกโฉมในส่วนของมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี การรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

        รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เพื่อให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก้าวทันต่อพลวัตทางการศึกษาสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากำลังคนของประเทศและทิศทางของการพัฒนา อุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียง ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570" โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเชิงกลยุทธ์เชิงพื้นที่และชุมชนในท้องถิ่น
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  65  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารและกิจกรรม
  กิจกรรม Big Cleaning Day กองนโยบายและแผน 
  ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Job guarantee university” ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting 
  โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับองค์กร (แผนการผลิตกำลังคนเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)  
     รายงานประจำปี 2564
     รายงานประจำปี 2564

     รายงานประจำปี 2563
     รายงานประจำปี 2563

     กิจกรรม Big Cleaning Day กองนโยบายและแผน
     กิจกรรม Big Cleaning Day กองนโยบายและแผน

     รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     ฉบับได้รับความชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

     ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :กองนโยบายและแผน