Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับนโยบายการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Retreat Reprofiling Kalasin University)
  หมวด  ข่าวสารและกิจกรรม   วันที่ประกาศ  07-10-2563

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับนโยบายการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Retreat Reprofiling Kalasin University)
ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย
            ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86ก
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 โดยให้บทบาทหน้าที่ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558
ว่าด้วย“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและ
วิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และการกีฬารวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และมาตรา 19 สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวม
ถึงวางนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งสภามหาวิทยาลัยยังเป็นองค์กรกำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย และประเทศไทยอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอุดมศึกษาไทยทั้งสภาพที่จะต้องเปิดเสรีทางการศึกษา การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น และการจัดทำแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  และของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานในลักษณะการบูรณาการ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนงานนโยบาย (Retreat)เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป
วัตถุประสงค์
1  เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2  เพื่อให้ได้รับข้อมูลนโยบายการบริหารและข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยจากสภามหาวิทยาลัย
3  เพื่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการปรับปรุงพัฒนาการบริหารและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  39  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารและกิจกรรม
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 
  พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  กิจกรรม Big Cleaning Day กองนโยบายและแผน 
  ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     คู่มือตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     คู่มือตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
     กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

     แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565
     แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565

     แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ ง.8)
     แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ ง.8)

     แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองนโยบายและแผน