Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับนโยบายการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Retreat Reprofiling Kalasin University)
  หมวด  ข่าวสารและกิจกรรม   วันที่ประกาศ  07-10-2563

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับนโยบายการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Retreat Reprofiling Kalasin University)
ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย
            ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86ก
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 โดยให้บทบาทหน้าที่ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558
ว่าด้วย“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและ
วิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และการกีฬารวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และมาตรา 19 สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวม
ถึงวางนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งสภามหาวิทยาลัยยังเป็นองค์กรกำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย และประเทศไทยอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอุดมศึกษาไทยทั้งสภาพที่จะต้องเปิดเสรีทางการศึกษา การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น และการจัดทำแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  และของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานในลักษณะการบูรณาการ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนงานนโยบาย (Retreat)เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป
วัตถุประสงค์
1  เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2  เพื่อให้ได้รับข้อมูลนโยบายการบริหารและข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยจากสภามหาวิทยาลัย
3  เพื่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการปรับปรุงพัฒนาการบริหารและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  39  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารและกิจกรรม
  ม.กาฬสินธุ์ จัดทำแผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี   
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ร่วมวางแผนและระดมความคิด กำหนดทิศทางและวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing Kalasin University) 
   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365 เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ฟรี (Azure Dev Tools For Teaching) 
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการระบบแผนงบประมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     ม.กาฬสินธุ์ จัดทำแผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี
      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

     รายงานประจำปี 2562
     รายงานประจำปี 2562

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ร่วมวางแผนและระดมความคิด กำหนดทิศทางและวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing Kalasin University)
     ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365 เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร
     ของมหาวิทยาลัย ในการเข้าใช้งาน Login Name ด้วยบัญชีเดียวกับสมาชิกอินเทอร์เน็ตมหาลัยฯ ตามด้วย @365.ksu.ac.th

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ฟรี (Azure Dev Tools For Teaching)
     เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :กองนโยบายและแผน