คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)       การจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ผ่านระบบ KTB Corporate Online มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       คู่มือการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร เพื่อจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       คู่มือการใช้งานโปรแกรม 3 มิติ        รายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2565       รายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตัริาชการมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566       รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ.       บันทึกรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565)       รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566       รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566     
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ
   ค้นหาประเภทกระทู้ :  
 แสดงข้อมูลประเภทกระทู้ จำนวนกระทู้ โพสต์ทั้งหมด  โพสต์ล่าสุด
 มุมจัดการด้านความรู้ 0 0 -
 ประชาชนทั่วไป 0 0 -
 บุคลากร 0 0 -
Username :   Password :   [ ลืมรหัสผ่าน ]
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
คำชี้แจง Icon แสดงผล         =  มีกระทู้แล้ว      =  ยังไม่มีกระทู้
_COPYRIGHT จัดทำโดย _FOOTER