Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2562
  หมวด  ข่าวสารและกิจกรรม   วันที่ประกาศ  07-10-2563

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2562   วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงแรม เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2562 ณ โรงแรม เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2562 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อันประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ และ ผู้บริหารสถาบัน/สำนัก ได้ร่วมกันทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาหรือแนวทางการขับเคลื่อนคณะ/ สถาบัน/ สำนัก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) 

2.ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วนงานให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 78 คน 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  86  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารและกิจกรรม
  โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับองค์กร (แผนการผลิตกำลังคนเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)  
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  ม.กาฬสินธุ์ จัดทำแผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ร่วมวางแผนและระดมความคิด กำหนดทิศทางและวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing Kalasin University) 
   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365 เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร 
     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับแผนกลางปี)
     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนกลางปี)

     คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) วาระแรก 3 ปี
     ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     รายงาประจำปี 2561
     รายงาประจำปี 2561 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :กองนโยบายและแผน