Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2562
  หมวด  ข่าวสารและกิจกรรม   วันที่ประกาศ  07-10-2563

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2562   วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงแรม เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2562 ณ โรงแรม เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2562 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อันประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ และ ผู้บริหารสถาบัน/สำนัก ได้ร่วมกันทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาหรือแนวทางการขับเคลื่อนคณะ/ สถาบัน/ สำนัก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) 

2.ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วนงานให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 78 คน 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  86  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารและกิจกรรม
  กิจกรรม Big Cleaning Day กองนโยบายและแผน 
  ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Job guarantee university” ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting 
  โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับองค์กร (แผนการผลิตกำลังคนเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)  
     รายงานประจำปี 2564
     รายงานประจำปี 2564

     รายงานประจำปี 2563
     รายงานประจำปี 2563

     กิจกรรม Big Cleaning Day กองนโยบายและแผน
     กิจกรรม Big Cleaning Day กองนโยบายและแผน

     รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     ฉบับได้รับความชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

     ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :กองนโยบายและแผน